Poslovno ime: Javno komunalno preduzeće „Vrela“ Sjenica

Sedište: Sjenica, ul.Rifata Burdževića Trše br.17

Pretežna delatnost: Proizvodnja i distribucija vode

Šifra delatosti:  3600

Matični broj: 07175213

PIB: 100946072

OPŠTI PODACI O PREDUZEĆU

 

Javno komunalno preduzeće „ Vrela“ Sjenica ( JKP“ Vrela“ ) osnovano je 27.12.1989 godine od strane lokalne samouprave radi obezbeđivanja trajnog obavljanja delatnosti od opšteg interesa i urednog zadovoljavanja potreba korisnika komunalnih usluga, razvoja i unapređenja obavljanja delatnosti od opšteg interesa, sticanja dobiti, kao i ostvarivanja drugog zakonom utvrđenog interesa.

 

Preduzeće ima status pravnog lica, sa pravima i obavezama i odgovornostima predviđenim zakonom. Međusona prava i obaveze osnivača i JKP „ Vrela“ Sjenica utvrđena su Zakonom o javnim preduzećima i Statutom preduzeće.

Organizacija rada i poslovanja Javnog preduzeća zasniva se na racionalnoj podeli rada kako u pogledu organizaciionih jedinica tako i poslova i radnih zadataka.

Pretežna delatnost Javnog preduzeća je sakupljanje, prečišćavanje i distriucija vode (š. 3600)

Pored pretežne delatnosti Javno komnalno  preduzeće  „ Vrela“  Sjenica obavlja i sledeće delatnosti :

 • Proizvodnja i distribucija vode fizičkim i pravnim licima na teritorije opštine Sjenica
 • Pružanje vodoinstalaterskih usluga
 • Izrada, rekonstrukcija i održavanje vodovodne i kanalizacione mreže
 • Održavanje čistoće na površinama javne namene, pranje asfaltiranih, betonskih i drugih površina javne namene, prikupljanje i odvoženje komunalnog otpada sa tih površina.
 • Održavanje javnih zelenih površina, kao i održavanje rečnih korita
 • Upravljanje pijacama, komunalno opremanje, održavanje i organizacija delatnosti na otvorenim prostorima koji su namenjeni za obavljanje prometa poljoprivredno –prehamrenih i drugih proizvoda
 • Pogrebne usluge
 • Pružanje usluga parking sistema tj. uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju

 

Svoju misiju JKP „ Vrela“ Sjenica definiše  u nekoliko segmenata i to :

** Kvalitetno i kontinuirano snabdevanje potrošača dovoljnim količinama zdrave pijaće vode, uz poštovanje zdrastvene zaštite i zaštite životne sredine.

** Kontinuirano obavljanje svojih ostalih delatnosti uz tehnološko usavršavanje i maksimalno poštovanje javnih interesa lokalne zajednice.

** Stalna briga  o zadovoljstvu  i zaštiti zaposlenih kao i svih  korisnika usluga  koje preduzeće pruža.

 

JKP „Vrela “ Sjenica  kao dominatno preduzeće na teritoriji Opštine Sjenica u oblasti vodosnadbevanja i odvođenja otpadnih voda, broji u svom radu 94 zaposlenih koji su organizovani i raspoređeni u nekoliko radnih jedinica :

 • RJ za opšte pravne poslove
 • RJ za ekonsmsko, finansijske i knjigovodstvene poslove
 • RJ proizvodnja vode
 • RJ zanatskih i drugih komunalnih delatnosti
 • RJ pijace
 • RJ parking servisa