Javno komunalno preduzeće „ Vrela“ Sjenica

Javno komunalno preduzeće „ Vrela“ Sjenica ( JKP“ Vrela“ ) osnovano je 27.12.1989 godine od strane lokalne samouprave radi obezbeđivanja trajnog obavljanja delatnosti od opšteg interesa i urednog zadovoljavanja potreba korisnika komunalnih usluga, razvoja i unapređenja obavljanja delatnosti od opšteg interesa, sticanja dobiti, kao i ostvarivanja drugog zakonom utvrđenog interesa.

Preduzeće ima status pravnog lica , sa pravima i obavezama i odgovornostima prdviđenim zakonom. Međusona prava i obaveze osnivača i JKP „ Vrela“ Sjenica utvrđena su Zakonom o javnim preduzećima i Statutom predzeće.

Organizacija rada i poslovanja Javnog preduzeća zasniva se na racionalnoj podeli rada kako u pogledu organizaciionih jedinica tako i poslova i radnih zadataka.

Kontakt

Call Centar – 0800 333 110

Telefon – +381 20 741 788

Adresa:

Ulica Rifata Burdževića Trše 17,

36310 Sjenica

Nove vesti